Da zadovoljstvo i poverenje klijenata budu Vaš i naš uspeh!

Brz tehničko-tehnološki razvoj u autoindustriji, pred svakim vlasnikom auto servisa postavlja zahtev za neprekidnim usavršavanjem u znanju i opremi. Samo oni auto servisi koji su u stanju da u kontinuitetu ispunjavaju te zahteve mogu pružiti zadovoljavajući kvalitet u usluživanju vlasnika vozila.

Pristupanjem servisnom konceptu se na jednostavniji i racionalniji način može doći do informacija, znanja, opreme i promocije visokog kvaliteta usluživanja klijenata. Istovremeno auto servisima se nudi da na najbolji mogući način iskoriste iskustva auto servisa koji pripadaju ovom nemačkom servisnom konceptu i  jasno odrede pravce svog usavršavanja u poslovanju, te povećaju verovatnoću ispravnosti donešenih odluka. Ono što je novo kod nas, na nemačkom tržištu već je deo standaradne prakse.

Godinama unazad je pristan sve veći broj servisnih koncepata što je samo dokaz postojanja potrebe za  umrežavanjem servisnih radionica u svrhu zajedničkog nastupa prema korisnicima usluga. Jedna od prednosti servisnog koncepta je ta što svojim članovima omogućava da se do znanja, opreme i visokog nivoa pružene usluge dođe na mnogo racionalniji način, nasuprot veoma teškom putu koji treba da prođe samostalni auto servis. To  praktično znači da uz manje utrošenog vremena i manje utrošenog novca mogu da se postignu maksimalni efekti u poslovanju.

MOTOO servisni koncept podržava servisne radionice koje mu se priključe, kako bi izgradio i dugoročno osigurao njihovu profitabilnost.

Sadržaji koncepta i osnovni elementi sistema se stalno dorađuju u tesnoj saradnji sa MOTOO timom za optimizaciju, koji se sastoji od vlasnika  servisnih radionica. Tako se obezbeđuje izuzetno dobra povezanost i prilagođenost tržištu i sve brojnijim i raznovrsnijim zahtevima klijenata.

Članovima koncepta omogućena je podrška u svakodnevnom poslovanju sledećim sistemskim uslugama:

Softverska podrška: programi sa tehničkim informacijama za popravku i održavanje vozila i program za upravljanje radnim procesima u auto-servisu 

Praktične tehničke obuke, treninzi, seminari i tehnička podrška 

Marketing, promocija i brendiranje

Podrška vođenju posla i unapređenju servisnih usluga

Putna asistencija i vaučeri pomoći na putu

Upravljanje opasnim otpadom

MOTOO servisima je ostavljena mogućnost da iskoriste koncept u celini ili samo neke od modula u skladu sa individualnim potrebama svakog od servisa.